Reiki

     Je léčebný systém pokládání rukou na tělo, kdy dochází k předávání Reiki energie. Oproti jiným systémům je nesrovnatelně účinnější. Je velmi snadné jej používat.

     Dějiny tradičního Reiki začínají v 19. století, kdy Mikao Usui pátral po původu způsoby léčby, kterou používal Ježíš a Buddha. Ten pak nalezl v pozůstatcích Šivovy kultury v učeních staré Indie. Pustil se do studia sanskrtu. Nalezl návod jasný a jednoduchý. Tři týdny meditoval, postil se a modlil na hoře Korijama v Japonsku, kdy poslední den  těsně před východem slunce mu byla léčebná metoda předána v podobě světelné energie. Ta zasáhla jeho třetí oko a byly mu předány symboly Reiki spolu s návodem, jak je aktivovat, aby byla léčivá energie účinná. Usui pojmenoval léčivou energii reiki = univerzální energie životní síly.

     Své učení předal Č. Hajašimu, ten otevřel léčebnou kliniku. Na začátku druhé světové války předal své učení H. Takatové, aby učení nebylo ztraceno. Do té doby totiž do Reiki byli zasvěcováni pouze japonští mistři.  H. Takatová rozšířila Reiki nejprve na Hawaji, pak ve Spojených státech, Kanadě a nakonec i do Evropy.

     Reiki se ubírá jiným směrem, než školská medicína. Ta  má řadu nástrojů, s jejichž pomocí se snaží člověka "rozebrat" až na jednotlivé molekuly a atomy. V této směsi prvků se snaží najít problém, který se snaží mechanickým způsobem opravit. Reiki pohlíží na člověka jako na celistvý organismus, který je zasazen v nějakém prostředí.

     Uvolňuje energetické  bloky uložené přímo na místě úrazu, např. zlomeniny, jizvy,... či jinde. Tyto bloky vznikají traumatickým zážitkem a vším, co pociťujeme negativně.  Čím více onemocnění pronikne do psychiky, tím více musí nemocný spolupracovat na svém léčení a musí se vědomě orientovat na změnu.

     Terapie Reiki zkušeným praktikem  pomáhá při uzdravení, harmonizaci a udržení optimálního zdravotního stavu. Harmonie v oblasti životní energie se projevuje elánem, zdravím, radostí ze života, pozitivním postojem k ostatním lidem i všemu vesmíru. Všechny nemoci jsou v podstatě projevem disharmonie v oblasti životní síly. Energie reiki aktivuje přirozenou tělesnou schopnost léčit sebe sama.

     Dříve než může být přijata vytěsněná nebo neoblíbená část osobnosti člověka, a tím završeno celostní léčení, musí si léčený být zcela vědomý jak svého problému, tak i nutnosti něco v sobě léčit. Jinak řečeno- musí se postavit pravdě do očí. Musí přijmout zavrhované části své osobnosti, jejich posla- nemoc jako pomocníka pomáhajícího k nápravě.  Pokud nemocný pochopí toto poselství a sjedná nápravu, stává se nemoc zbytečnou a člověk se uzdraví.

     Terapeut pracuje vždy oběma rukama, kterýma předává energii Reiki klientovi. Své dlaně pokládá na tělo klienta uvolněně a bez tlaku.

     Když energie začne proudit, léčitel a léčený obvykle ze začátku pociťují teplo, pak mohou nastat pocity horka, chladu a další pocity jako jsou vibrace, chvění, brnění v prstech, tlaky v dlaních léčitele. Pocity se mění od pozice k pozici. Pocity obou mohou být různé. To je charakteristický znak Reiki.

     Na fyzické úrovni se odehrává léčebná reakce, prvotní zhoršení a vylučování jedů. Právě tyto vyvolávají u pacienta  značné obavy, pokud nechápe všechny souvislosti. Je-li v těle nahromaděno příliš mnoho jedů, je ochromena látková výměna. Po jejich vyloučení může všechno mnohem lépe fungovat. Dle množství vyloučeného odpadu může být léčebný proces velmi nepříjemný. Je to však naprosto nutné.  

     Prvotní zhoršení se může projevovat jako bolest, přehnaná citlivost, nechuť, deprese, sklíčenost, ap. Vypadá to divně, ale je v tom souvislost. Nemoc je výrazem nedostatku energie v nějakém orgánu nebo energetickém centru. Léčíme-li tuto oblast, dochází k přísunu energie. Do ní se promítne vytěsněný žal, deprese, napětí, únava, bolest. 

     Když terapie pokračuje, i  po prvotním zhoršení, může energie pronikat až k energetickým blokům. Čím více energie se k nim dostane, tím hlouběji se mohou nemocné partie uzdravovat. Tento proces je závislý jak na hloubce a délce trvání, tak skutečné touze nemocného se uzdravit. Na jeho uvědomění a přijetí odpovědnosti za jeho zdravotní stav i s veškerými následky pro budoucí život.

        Reiki nemůže léčit to, co již bylo zcela zničeno. Zcela odumřelé orgány a tělesné části se na léčbě vůbec nepodílejí. Zde dojde pouze jen k určité regeneraci v rámci těla. V reálu to znamená, že má energetické tělo tak poškozené vibrace, že již nemůže obnovovat oblasti vyřazené z harmonie. A toto nelze vyléčit ani pomocí Reiki.

     Musíme si uvědomit, že terapeut je pouze kanálem Reiki. Přes něj  pouze proudí tato energie k příjemci a záleží pouze na něm, kolik jí přijme. Důležitá je jeho otevřenost a vyrovnanost. Když někdo vědomě či nevědomě odmítá tuto vesmírnou energii, tak do něj Reiki prostě neproudí.  

     Při předávání Reiki je měřitelná veliká pulsace biomagnetického pole. Tyto pulzy se pohybují v rozmezí (0,3 - 30 Hz). Jsou podobné frekvencím  mozkových vln. Nezávislý výzkum doktorů R. Beckera a J. Zimmermana zkoumal, co se děje, když lidé praktikují terapie, kdy je předávána energie, jako je Reiki. Zjistili, že křivka mozkové aktivity předávajícího a přijímajícího se synchronizují ve stavu alfa, a že jejich puls se sjednotil s magnetickým polem země, nazývaným "Schumanova resonance". Během předávání Reiki je biomagnetické pole předávajícího 1000x větší než za normálních okolností.

     Reiki nikdy nemůže být člověku vnucena nebo do něj natlačena. Je zcela závislá na vůli či přání léčeného. Záleží pouze na něm, kolik jí využije či zdali ji vůbec příjme. Je bezpečná,  nehrozí, že by terapeut převzal nemoc od svého klienta a ani opačně.

     Zasvěcením získáváme schopnost být kanálem Reiki do konce života.  Toto nelze  zastavit nemocí, stresem nebo rozhodnutím přestat s Reiki pracovat.

 Reiki je rozděleno do čtyř stupňů:

     Součástí všech mých kurzů jsou skripta, která klient dostává spolu s osvědčením o absolvování kurzu. V případě, že klient má energetický blok k práci, dochází k jeho odblokování.

 

I. stupeň:

     Dojde k tomu, že zasvěcený se stane vodičem této energie. Přiloží-li své ruce na sebe či jiné s úmyslem léčit, dochází k přenosu léčivé energie. Tento stupeň je určen především k sebeléčení.

 

 Obsah  mého semináře: 

- Historie Reiki.

- Duchovní příčiny nemocí.

- Čakry- popis, vlastnosti, jejich harmonizace a psychologická funkce, vedlejší čakry.

- Meridiány, jemnohmotná těla- aura, reflexní zóny.

- Stupně prociťování energií

- Léčebné pozice a tvorba vlastních léčebných pozic. 

- Jak se napojit na příčiny problému tohoto či minulého života a  jak je správně zpracovat.

 

II.stupeň:  

     Zasvěcením do tohoto stupně se výrazně zvýší množství energie, kterou je člověk schopen vést.  Pracuje se s léčením na dálku. Vědomě jsou používány tři symboly, do kterých je student zasvěcen a které bude absolvent používat pro práci s energií  Reiki mimo prostor a čas. Tento stupeň se zaměřuje na emoční, duševní a karmické léčení.

 

 Obsah  mého semináře: 

- Působení tří symbolů Reiki a jak je používat.

- Postupy při práci s Reiki: Nabití pomocí Reiki vodu pro koupel,harmonizace místnosti a jiných prostorů, energetizování jídla, tekutin a léků,… naprogramování vody nebo nějakého  kamínku ke stálému samočištění, zrušení naprogramování, reiki sprcha, ochrana před energetickými vampíry, ochrana před duševními poškozeními, léčení emocionálních problémů, technika odstraňování psychických problémů u sebe , práce se zástupným objektem,  práce s fotografií, technika odstranění citových a psychických problémů na dálku, léčení na dálku.

- Jak se napojit na příčiny problému tohoto či minulého života pomocí symbolů.

- Správné zpracování příčiny k uvědomění a odevzdání

   

III . stupeň:

     Dochází k  iniciaci mistrovskou energií. Iniciovaný se stává mistrem a jsou mu předány dva  symboly. Tento stupeň je stupněm duchovního růstu, který  slouží hlavně k osobní transformaci, přiblížení se ke své podstatě "Já jsem". Spolupůsobením mistrovské energie Reiki a duchovní léčby dosáhnete  úžasných výsledků při terapii u sebe samých, ale také svých klientů.

 Obsah  mého semináře:

Působení mistrovského symbolu Reiki a jak jej používat.

- Léčení na dálku, očista a nabíjení minerálů, výroba tinktur z bylin a drahokamů.

- Přehled některých reakcí na zasvěcení či terapii Reiki.

 

 IV. stupeň:

     Tento stupeň je vhodný jen pro vážné zájemce, kteří chtějí Reiki předávat i ostatním. Zasvěcený se stává mistrem- učitelem. Je mu vysvětlen postup zasvěcování a vyučování  dalších studentů.  

 

     Kurzy jsou pořádány i pro jednu osobu. Termíny kurzu nevypisuji, stačí zavolat a domluvit se.