Poselství od Ježíše- Práce peníze a tvořivost

Proud „snadnosti" a proud „dostatku" = PROUD LÁSKY A PROUD HOJNOSTI
Drazí přátelé, s radostí a láskyplností jsem dnes mezi vámi. Znám vás tak dobře a připadá mi, jakoby to bylo včera, co jsme se setkali. Ve sférách, ve kterých pobývám není čas tak důležitý. Poznávám vás velmi dobře, i když je vaše fyzická podoba jiná než v době, kdy jsem vás znal.

Já jsem Jeshua. Žil jsem na Zemi v lidském těle, jako Ježíš. Byl jsem lidskou bytostí mezi lidmi, jako jsme vy. Nic lidského mi není cizí. S touto mou zkušeností jsem vás přišel podpořit ve vašem vlastním vývoji, ve vašem narození v Nové Době.

Nová Doba je na cestě. Změna nastává v těchto dnech, kdy všichni cítíte silné spojení. Chci vám o sobě říci něco jiného. Na Zemi jsem byl lidskou bytostí z těla a krve a byl jsem prostředníkem pro Kristovskou energii. Energie Krista mnou proudila ven a to bylo mou hlavní rolí v té době na Zemi. Ale Kristovská energie není jenom mojí. Patří vám všem. Všichni z vás zaséváte semínko, přinášíte část té energie zde na zem a v tom spočívá vaše největší naplnění.

Nicméně tato transformace ze Staré na Novou Éru otřásá a vykořeňuje mnoho věcí. Oblast práce a peněz je velmi zasažena tímto „vykořeněním", neboť je to oblast ve které jsou staré energie velmi aktivní. Můžete je charakterizovat jako energie moci a ega.

Staré energie byly tak silně aktivní v této oblasti, že se vám může zdát velmi těžké mít vyrovnaný postoj k tématům práce a peněz. Ve vaší práci, v organizaci či společnosti pracujete s lidmi, kteří jsou vašimi kolegy, jste konfrontováni se společností. Mnohokrát se ptáte sami sebe: proč já jen jednám s energiemi, i když s nimi nemám nic společného, a přesto mně stále každý den obklopují? V tomto setkání starého a nového byste chtěli vědět, jak máte vyřešit tuto propast...

Na základě energetických center vašeho těla bych vám chtěl trochu více osvětlit toto téma. Aura, kterou má každá lidská bytost obsahuje sedm čaker či energetických center. V solar plexu, který je třetí čarou (poblíž žaludku), je umístěna vůle. V tomto centru osobní vůle sídlí síla a ambice. V dobách staré energie, lidské bytosti starší doby, žily v přehnanosti z tohoto centra. Toto má spojitost s postojem hrdosti z výhry, dávání přednost svým zájmům před ostatními a bojování na úkor ostatních. Postoj, jako je tento, je často zrozen ze strachu a pocitu být ztracen. Nechci zde soudit tyto energie. Pouze se chci zmínit o tom, že jsou ještě aktivní ze solar plexu, z třetí čakry.

O čakru výše se nachází centrum srdce. Srdce vás spojuje s vaším vyšším původem, s energiemi sfér, ve kterých jste jednou pobývali a ze kterých přinášíte ideály, které ostře kontrastují s energiemi moci a ega.

To, co se stane v současné transformaci, je posun na Kole ze solar plexu k srdci. To neznamená, že by měl být solar plexus opuštěn, či dán na stranu. Není pravdou, že byste se měli zbavit ega. Je to více o posunu točícího se kola na jiný stupeň bytí, a tudíž o zakládání vašeho života na energiích srdce. Všichni z vás hledáte jak toto dokončit tím či oním způsobem, jak v osobním životě, tak i v oblasti práce a tvořivosti. Všichni z vás cítíte spojitost s tímto otočením k energii srdce. Všichni cítíte, že touto cestou můžete žít váš život s mnohem více radostí a klidu.

S pohledem na otázku, jak vyřeším energie založené na egu (ve vás a okolo vás), nejhlavnější krok, který je po vás žádán, je se spojit ze srdce s energiemi ze solar plexu (vůle a ego) a vést je v milujícím a láskyplným způsobem. Je to spojení mezi srdcem a solar plexem (obecněji mezi vyššími a nižšími čakrami), které vám přinese hojnost do oblasti práce, tvořivosti a peněz.

Jak poznáte, jestli jednáte z vašeho srdce nebo ze strachu či vašeho ega? Chtěl bych poukázat na dvě důležité charakteristiky energie srdce, která vám to pomohou rozpoznat ve vašich denních životech. První charakteristika je nepřítomnost boje a přítomnost jednoduchosti a snadnosti. Nazvu to proudem snadnosti.

Proud snadnosti

Jste zvyklí bojovat a prát se o věci, které chcete. Zejména v oblasti práce, kde je hodně soutěživosti a boje ega. Často se musíte chovat jako někdo, kým nejste, jen abyste dostali uznání a potvrzení. Toto je v protikladu s přáním vašeho srdce. Srdce touží více po přirozené přítomnosti. Energie srdce nedělá tlak a je přirozeně velmi jemná a milá. Energie srdce k vám promlouvá intuicí. Srdce jemně učiní lehounké zatlačení a návrhy, ale nikdy vám nebude říkat něco, co je emočně nabito strachem či nátlakem.

Ve vašem denním životě můžete jasně zaznamenat, jestli jdou věci jemně a nachází svou přirozenou cestu, či zda se opakovaně setkáváte s odporem něčeho, čeho se snažíte dosáhnout. Pokud se setkáváte s odporem, znamená to, že nejste - či nejste zcela - ve spojení s vaší srdeční energií. Tajemství srdeční energie je to, že činí zázraky, ne se silou ale se snadností a jemností.

Odvážit se věřit vaší intuici, je nejdůležitější cesta jak se spojit s proudem srdeční energie, kterou nazývám „proud jednoduchosti". Jednání podle vaší intuice v oblasti práce a tvořivosti, i když to jde proti kultuře vašeho pracovního prostředí, pro vás vytvoří neočekávané možnosti a příležitosti. Přivede vás to blíže k vašemu Božskému Já a posílí vás to na srdeční úrovni a přitáhne to k vám místa a lidi, kteří splní vaše srdeční přání.

Když v práci zažíváte problémy, když cítíte, že nejste na správném místě v určitém pracovním prostředí, dovolte si strávit trochu klidného a tichého času o samotě. Najděte okamžik klidu, ve kterém propustíte všechny myšlenky a představy, které jste vstřebali z vašeho sociálního prostředí, a také všechny strachy a starosti, které jsou s tím spojené. Snažte se podívat na tyto myšlenky a emoce z hlubokého a klidného pohledu ze středu vašeho srdce. Viďte je takové jaké jsou. Jsou plujícími mraky před sluncem, ale nejsou vámi.

Jděte do té sluneční záře vašeho srdce a zeptejte se svého Já, co je moudré pro vás udělat právě teď. Spojte se s vaším dávným a moudrým srdcem, s vaším zdrojem nejvyšší tvořivosti, a požádejte vaši intuici, aby vám řekla co je v tomto okamžiku správné udělat. Nesnažte se zakládat vaše činy na vnějších názorech, na společenských standardech chování, které mohou být zejména v oblasti práce devastující.

Společenské či kolektivní vědomí v této oblasti je silně založeno na strachu: strach ze ztráty práce, strach ze společenské prohry a strach z chudoby. Všechny tyto strachy můžou zastínit vaši intuici, ale stále je zde vnitřní hlas, který vám říká, co dělat právě teď. Klíčem je odvážit se naslouchat tomuto hlasu a uvidíte, že přijde s úžasnými odpověďmi.

Když se snažíte jít do tohoto vnitřního srdečního centra, sebe-pochybnosti vás mohou zablokovat a odpudit vaši srdcem-cítěnou intuici, či ji pak považujete za nerealistickou a mylnou. Sebe-pochybnost vás může odradit od víry v duchovní cestu, která je pro vás před vámi připravena.

Vaší duchovní cestou myslím cestu zkušeností, které vás přivádí do kontaktu s vaším vyšším tvořivým zdrojem, tvořivými energiemi, které chtějí proudit skrze vás ven. Tyto energie jsou již přítomny. Ale můžete je rozpoznat a vyjádřit ve vnějším světě jenom tím, že budete poslouchat a věřit vašim vlastním pocitům. Vaše duše k vám mluví vašimi pocity. Nejsou zde žádná vnější potvrzení či zabezpečení.

Víra je nejpodstatnější. Přijmout směr, kterým vás vaše pocity vedou a jednat podle vaši intuice. To znamená, otevřít se vedení vašeho srdce a opravdu učinit otočení z vědomí založeném na egu na vědomí založeném na srdci. Dosáhli jste konce fáze dominace solar plexu. Vaše duše vstoupila do této inkarnace se záměrem uvolnění tohoto způsobu bytí, a všichni jste vysoce motivováni k tomu, abyste vyjádřili vaši tvořivost ze srdce. Žádám vás, abyste si věřili v této fázi a pokračovali na této cestě, neboť už přinášíte do tohoto světa novou energii, která má obrovskou hodnotu. Tato energie způsobuje změny, aniž byste to věděli. Děláte více dobra, než si uvědomujete. Pomáháte při zrození Nové Éry tím, že věříte proudu vašeho srdce a odvažujete se následovat proud snadnosti. Tedy, nemějte pochybnosti a pokračujte na vaši cestě.

Energie srdce je mnohem více tišší a jemnější než soutěživé a kruté energie, které často naplňují arénu práce. Z tohoto důvodu to vyžaduje odvahu a sílu zůstat ve středu srdce, když jste obklopeni těmito na egu založenými energiemi. Ale říkám vám toto: následování energie vašeho srdce vás konečně zavede k tvořivým možnostem, které jsou zcela skutečné a praktické a přivede vám to hojnost na materiální úroveň. Je to čin víry a statečnosti uvěřit v tento proud. Řekl jsem, že zmíním dvě hlavní charakteristiky energie srdce. Začal jsem s proudem snadnosti.

Teď bych rád mluvil o proudu hojnosti, který nazvu proud dostatečnosti.

Proud dostatečnosti

Energie srdce je zdrojem pravé hojnosti ve vašem životě. Hojnost má spojitost s všemi oblastmi vašeho života od fyzické materiální úrovně po emoční, sociální a duchovní úroveň. Je záměrem, abyste se těšili a vyvíjeli se na všech úrovních. V tomto bodě, bych se chtěl zmínit zejména o tématu materiální hojnost, neboť to má velkou důležitost právě pro duše světelných pracovníků.

Duše světelných pracovníků a duchovně orientovaní, idealističtí lidé obecně mají sklon odsuzovat peníze. Peníze jsou jimi považované za nečisté, špatné, za nižší energii. Důvodem tohoto odsuzování je, že si spojují peníze s mocí a blahobytem na úkor ostatních. Peníze se stali synonymem moci. Tato spojitost je jeden z důvodů, proč se proud materiální hojnosti zablokoval u mnohých z vás, kteří toto čtete.

Také duše světelných pracovníků, kteří mají velké spirituální nadšení si spojují peníze s primárními a triviálními věcmi života, které musí být překonány. Zde je ještě aktivní mnoho přesvědčení z minulých životů strávených asketismem a abstinencí a vzdáváním se materiálního světa. Tyto životy byli často strávené v samotě, v jediném záměru - duchovního osvobození. Energie těchto životních období stále rezonuje vašimi energetickými poli. To způsobuje určitou „přísnost", která se k vás obklopuje.

Nicméně, peníze jsou nevinné. Peníze jsou proudem energie, který právě ukazuje čistý potenciál. Peníze nabízí možnosti a není na tom nic špatného. Také není pravda, že tím, že přijímáte peníze, jednáte na úkor ostatních. S penězi máte možnost vytvořit nádherné a dobré věci pro ostatní. Tím, že je radostně přijímáte, rozšiřujete proud hojnosti jak pro vás, tak i pro ostatní. Tvořivá spirála vždy způsobí také přijímání.

Je smutné dívat se na vás, když pravdivě sdílíte vaše nejvyšší dary a nadání se světem a bojíte se žádat a přijmout od světa to, co pro sebe chcete a potřebujete. Mnoho starých kázání vás varuje před tím, abyste se za sebe postavili a radovali se z té části, kdy získáváte. Ale tajemstvím vesmíru je rovnováha. Vesmír ví, že potřebujete být podpořeni na všech úrovních, abyste vyjádřili váš nejvyšší potenciál v tomto životě. Na tom není nic zlého.

Možná si nejste vědomi toho, že blokujete proud peněz ve vašem životě nebo že máte špatný vtah k penězům. Udělejte si čas a přezkoumejte vaše nejhlubší myšlenky a emoce o penězích a můžete jednoduše vidět, jak blokují proud hojnosti ve vašem životě. Prosím uvědomte si, že je záměrem, abyste měli radost ve vašem životě na Zemi! Je to přirozená věc mít radost z věcí, které hýčkají vaše smysly, či naplňují srdce inspirací.

Toto je váš domov, vaše místo, kde pobýváte na nějaký čas, tak si prosím dovolte vytvořit vaše materiální okolí tak, jak si ho přejete.Jednoduše: milování Země a materiální reality vytvoří proud hojnosti. Země vám bude naslouchat, neboť vás chce obdarovat vším, co potřebujete, nejenom abyste rostli jako duchovní bytost, ale také abyste se radovali ze života jako lidská bytost.

Tak prosím posuďte váš postoj k materiální hojnosti na nejhlubší úrovni a pociťujte, jak vám proud hojnosti nabízí možnosti vybudovat Novou Zemi, splnit vaše přání na nejhmotnější úrovni reality.

Není doba, abyste se vyčlenili ze společnosti, abyste sami meditovali na vrcholu hory. Je čas pro participaci. Je čas, abyste nechali vaši energii proudit do tohoto světa a volně přijali vše, co k vám na oplátku přichází. Nebojte se přijmout hojnost. Vážení si vlastního úsilí, dostatečné přijímání na oplátku za vaše úsilí, je součástí dobře vyvážené duchovní lidské bytosti.

Rád bych vám řekl něco více o slovu „dostatečně". Řekl jsem vám, že energie srdce je charakterizována nejprve proudem snadnosti. Když se věci dějí jednoduše a všechny věci které potřebujete se objevují na vaši cestě, je to znamení, že jdete s proudem srdce. Druhá energie proudu o které jsem mluvil je proud dostatku.

Zakušení proudu dostatku znamená, že se radujete z toho, co máte právě Teď. Všichni z vás ví, že zakušení hojnosti záleží především na subjektivním stavu mysli. Záleží to na okolnostech. Částka materiální hojnosti, kterou vlastníte, nutně neodpovídá a nevypovídá o částce potěšení, které zažíváte. Zažívání hojnosti není o tom, být bohatý. Je to o zažívání bohatství ve všem, co vás obklopuje.

Musíte sami pro sebe objevit druh materiální hojnosti, která vás naplňuje a uspokojuje. Pro některé lidi toto může znamenat žít podle sebe, na odlehlém místě, na chalupě, kde by si naplno užívali přírodu. Pro jiné to znamená luxusní místo ve městě, kde si užívají možností města. Bůh či Duch vás za váš výběr nesoudí.

Potřebujete najít, co pro vás znamená dostatek. Klíčem je nalézt proud, který vás činí šťastným, který vám dává pocit, že žijete život naplno. To je proud dostatku. Můžete to rozpoznat ne výší hmotných statků, které vlastníte ale smyslem radosti a naplnění, které máte ve vašem každodenním životě. Dostatek je pocit, ne věc.

Můžete být špatně vyladěni s tímto proudem ve dvou směrech. Můžete chtít „víc než dostatek" nebo můžete chtít „méně než dostatek". Pokud chcete „víc než dostatek", hromadíte materiální bohatství, které ve skutečnosti nepotřebujete či nejste schopen si ho užít. Příliš majetku činí život komplikovaným a zároveň vám
odebírá část vaší radosti. Radost spočívá na dobrém a jednoduchém životě.

Když se snažíte mít víc než dostatek, vypadá to, že se snažíte se zabezpečit do budoucnosti. Ale můžete se stát závislým na pocitu, že peníze vám dávají bezpečí. Ale to neznamená zakusit hojnost právě Teď. To znamená zakusit nedostatek v materiálním hojnosti! Abyste opravdu byli v proudu dostatku, potřebujete opustit strach a odvážit se radovat s tím, co je. Toto skutečné radování přitáhne více podobného do vašeho života. Udrží to proud dostatku.

Pokud si začínáte myslet, že potřebujete více materiálního bezpečí, znamená to, že jdete do strachu zatímco potřebujete více věřit a méně se bát. Pokud se k tomuto proudu stavíte způsobem „méně než dostatek", jste také zajati strachem, ale zde je to strach z opravdového otevření se světu, vyjádření vás samých a obdržení nazpět vašeho úsilí v podobě hojnosti. Bojíte se žít život naplno. Možná si myslíte, že si to nezasloužíte, že toho nejste schopni, že je špatné být tím vším, čím jste a ještě za to získat hojnost.

To, co potřebujete je cítit vaši přirozenou krásu a nevinnost. Je záměrem, abyste vyjádřili sami sebe a byli milováni, za to, kým jste. Svět se stává krásnějším a zářivějším místem, když s ním sdílíte dar vaší duše, a chce vás za to na oplátku požehnat. Vesmír je naplněn hojností a vy můžete být toho proudu součástí, když se otevřete vaši pravé podstatě, která je čistou a bezpodmínečnou láskou.

„Dostatek" je přirozeným stavem bytí. Jste zde všichni, abyste zažili dostatek, proud dostatku je vám všem nadosah. Je to velmi bezvýznamné chtít méně než dostatek. Není pravdou, že se duchovně zlepšíte, když budete abstinovat či si sami nakazovat chudobu. Spíše tím v sobě vyvinete pocity hořkosti a agrese, nepřátelství.

Prosím nesnažte se nalézt nějaké duchovní vysvětlení pro váš nedostatek hojnosti. Jste zde všichni pro to, abyste si naplno užili života, abyste nechali vaši tvůrčí energii proudit ven do světa a nazpět obdrželi radost, uspokojení a materiální hojnost.

Tvoření proudu dostatku

Když se cítíte být mimo proud dostatku, podívejte se na vaše současné životní okolnosti a interpretujte to jako zprávu pro vás. „Toto je jak teď tvořím realitu". Nesuďte za to sebe ani nikoho. Jenom si to uvědomte.

Poté pociťujte energii vašeho přítomného okolí- ať již je to váš dům, váš sociální život či vaše práce- a porovnejte to s tím, co si skutečně v srdci přejete. Udělejte si čas, abyste si skutečně uvědomili, co si přejete, co chcete. Nespokojujte se s nejasným pocitem nespokojenosti či obavy, ale jasně si stanovte, co ve vašem životě chcete.

Když tak činíte, uvědomíte si co vám „chybí", co není zde. Uvědomte si bolest ve vás, kterou vám to působí, ale nesetrvávejte v pocitu chybění či nespokojenosti. Toto není cvičení k tomu, abyste se cítili špatně. Raději se zaměřte na přání, které máte a hluboce si uvědomte, že to je to, co pro vás vaše duše chce. Buďte přesvědčeni, Vaše zaměřené, tiché a otevřené vědomí těchto srdcem cítěných přání je dostatečné pro to, aby nastaly změny.

Uvědomování si toho, kým jste, je největším magnetem změn ve každodenním životě. Není nezbytné či nápomocné, abyste tlačili na změnu na materiální úrovni. Klíčem je hluboké pociťování (ale ne emočně!)

Ve vašem životě se věci začnou měnit. Možná se nejprve začnete koukat více zblízka na nějaké vaše hluboce zasazené způsoby myšlení, cítění a chování k lidem. Poté vztahy či práce, které neslouží vaším pravým cílům, možná odpadnou. Můžete důvěřovat, že se dostanete do proudu, který vás pomalu, ale jistě zavede k vašemu cíli. Dávejte pozor na věci, události které se ve vašem životě dějí. To, co vám lidé říkají či dělají, často obsahuje skrytou zprávu, která vám říká, kde se nacházíte ve vztahu k vašemu cíli.

Vše, co potřebujete na fyzické úrovni uskutečnit, vaše srdcem-cítěné přání, se objeví ve vašem životě bez úsilí a bez smutku.Vstoupí to do vašeho života s jednoduchostí a elegancí. Možná se to zdá zázračné a zároveň je to cítit jako úplně správné. Není to vaše lačná tlačení, zkoušení a usilování, která vám přivedou vaše srdcem-cítěná přání, ale vaše tiché uvědomění si svých nejryzejších potřeb, vaše upřímnost se na náš podívat a vaše odvaha věřit a nechat vše „jít". Uctíváním přání vašeho srdce a vzdáním se (tudíž nezapojovat do toho žádné osobní úsilí), k vám přinese realitu dostatku.

zdroj: www.jeshua.net , (pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Mgr. Mirka Soukupová)

copyright © 2010 Iva Radulayová

Článek je možno šířit či kopírovat k nekomerčním účelům, a to v nezměněné podobě a s uvedením autora.