Povzneste se nad myšlení

Počátkem svobody je poznání, že nejste totožní se svou myslí.
Jakmile začnete svou mysl pozorovat, aktivujete vyšší úroveň vědomí.
Začnete si uvědomovat, že za hranicemi myšlení je jen nepatrným aspektem této inteligence.
Také si uvědomíte, že z této sféry pochází všechno skutečně důležité krása, láska, tvořivost, radost a vnitřní klid.
A začnete se probouzet.
Když je v tiše vědomí zaměřeno ven, vzniká mysl a svět.
Když je zaměřeno dovnitř, uvědomuje si svůj vlastní Zdroj, a vrací se do sféry Neviditelného.

BYTÍ A OSVÍCENÍ

Za nesčetným množstvím životních forem, které se rodí a umírají, existuje jeden věčný a všudypřítomný Život. Někteří lidé jej označují slovem Bůh; já jej často nazývám Bytím. Bytí má však tu přednost, že to je otevřený pojem. Nesnaží se redukovat neviditelnou nekonečnost na konečnou entitu. Bytí je přítomnost, kterou bezprostředně vnímáte jako svou vlastní přítomnost.

BYTÍ NENÍ JEN VENKU, NÝBRŽ TAKÉ HLUBOKO. Bytí můžete poznat jedině tehdy, když je vaše mysl v naprostém klidu. Když soustředíte svou pozornost plně a intenzivně v přítomném okamžiku, můžete Bytí vnímat, ale nikdy je nemůžete pochopit rozumově.

Největší překážkou vnímání reality spojitosti je vaše ztotožnění s vaší myslí, jež vás nutí nepřetržitě myslet. Neschopnost přestat myslet je hrozná nemoc. Tento ustavičný mentální hluk vám nedovoluje najít vnitřní klid, jenž je neoddělitelný od Bytí. Vytváří falešné já, které vrhá stíny strachu a utrpení.
Obvykle svou mysl nepoužíváte špatným způsobem - vy ji totiž nepoužíváte vůbec. Vaše mysl používá vás. A to je vaše nemoc. Věříte, že jste svou myslí. Nástroj vás začal ovládat, aniž si to uvědomujete, a proto považujete ovládající entitu za své já.

POČÁTKEM SVOBODY je poznání, že nejste entitou, která vás ovládá - tj., nejste svou myslí. Toto poznání vám umožňuje mysl pozorovat. Jakmile ji začnete pozorovat, aktivujete vyšší úroveň vědomí.

OSVOBOZENÍ OD VLASTNÍ MYSLI

Dobré je, že se od své mysli můžete osvobodit. To je jediné skutečné osvobození. První krok můžete učinit okamžitě.

Naslouchejte hlasu ve své hlavě a staňte se objektivním pozorovatelem. Nic neodsuzujte. Kdybyste odsuzovali to, co slyšíte, znamenalo by to, že se hlas dostal zpátky zadními dveřmi. Brzy si začnete uvědomovat: tohle je ten hlas a tohle jsem já, kdo mu naslouchá. Tento pocit vědomé přítomnosti není myšlenka. Je to pocit, který se rodí za hranicemi mysli. Takže když nasloucháte svému myšlení, uvědomujete si nejen své myšlenky, ale také sami sebe jako pozorovatele svých myšlenek. Vzniká nová dimenze vědomí. Myšlení ztrácí svou moc a rychle odeznívá, protože jste se s ním přestali ztotožňovat. Tohle je počátek konce bezděčného a nutkavého myšlení.

Když se myšlení utiší, uvědomíte si přerušení duševního proudu - jakousi mezeru „žádné mysli“. Zpočátku jsou tyto mezery krátké, trvají jen několik vteřin, ale postupně se prodlužují. V těchto mezerách vnímáte určitý klid ve svém nitru. Tohle je začátek vašeho přirozeného stavu vědomé jednoty s Bytím, který je obvykle zastíněn myšlením.

Cvičením se pocit klidu a ticha prohloubí. Tento pocit je vlastně bezedný. Také ucítíte jemnou emanaci radosti, která se rodí hluboko ve vašem nitru: radost z Bytí.

V tomto stavu vnitřní jednoty jste mnohem bystřejší a vnímavější než ve stavu ztotožnění. Jste plně přítomní. Také se zvýší vibrační frekvence energetického pole, jež dává život vašemu hmotnému tělu.

V tomto stavu vnímáte svou vlastní přítomnost tak intenzivně a s takovou radostí, že všechno ostatní ztrácí svou důležitost. Nicméně to není egocentrický stav. Dostáváte se za hranice toho, co jste dosud považovali za „své já“. Jste totožní s touto přítomností, která je mnohem větší než vy.
Nejlepším měřítkem úspěchu tohoto cvičení je stupeň klidu, jaký cítíte ve svém nitru.

Nejdůležitější krok na cestě k osvícení je toto: přestaňte se ztotožňovat s vlastní myslí. Pokaždé když vytvoříte mezeru v proudu myšlení, světlo vašeho vědomí je silnější.

Jednoho dne se budete smát hlasu ve své hlavě, jako se dnes smějete skotačení dítěte. Přestanete brát vážně obsah svého myšlení, neboť si uvědomíte, že na něm nezávisí pocit vašeho já.

OSVÍCENÍ: POVZNESTE SE NAD MYŠLENÍ

Pro ego přítomný okamžik téměř neexistuje. Důležité jsou jen minulost a budoucnost. Toto naprosté převrácení reality vysvětluje fakt, že v egoistickém modu je mysl dysfunkční. Ego se snaží zachovat při životě minulost - neboť čím jste bez minulosti? Na druhé straně však stále přemýšlí o budoucnosti, aby si zajistilo nějaké uvolnění nebo uspokojení. Ego si říká: „Jednoho dne, až se stane to či ono, budu šťastné a spokojené.“ Není to přítomnost, kterou má před očima. Ego vnímá přítomnost zkresleně, protože ji vidí očima minulosti. Nebo přítomnost redukuje na prostředek k dosažení nějakého cíle, který je v budoucnosti. Pozorujte svou mysl a uvidíte, že to tak je.

Klíč k osvobození najdete v přítomném okamžiku. Ale přítomný okamžik si nemůžete uvědomovat, dokud se ztotožňujete se svou myslí.

Osvícení znamená povznesení se nad myšlení. V osvíceném stavu používáte svou racionální mysl, jen když to je nutné, ale děláte to mnohem soustředěnějším a účinnějším způsobem. Používáte myšlení za účelem dosažení praktických cílů, ale jste vnitřně vyrovnaní a klidní a nejste pohrouženi do nevědomého vnitřního dialogu.

Když používáte svou mysl k nalezení tvůrčího řešení, oscilujete mezi myšlením a stavem bezmyšlenkovitosti. Stav bezmyšlenkovitosti je vědomí bez myšlenek. Samotné myšlení, oddělené od nesmírné sféry vědomí, se rychle stává neplodným, šíleným a destruktivním.

EMOCE: REAKCE TĚLA NA DUŠEVNÍ PROCESY

Mysl není jen myšlení. Mysl zahrnuje také vaše emoce a všechny nevědomé duševní procesy.

Emoce vznikají tam, kde se stýká tělo a mysl. Jsou reakcí těla na duševní procesy - odrazem vaší mysli v těle.

Čím víc se ztotožňujete se svým myšlením a svými racionálními interpretacemi, čím méně jste přítomní jako nezaujatí pozorovatelé, tím vyšší je vaše emoční energie. Neuvědomujete-li si své emoce, jste-li od nich odříznuti, vaše emoce se dříve či později projeví na čistě tělesné úrovni jako určitý tělesný problém nebo příznak.

MÁTE-LI POTÍŽE UVĚDOMOVAT SI SVÉ EMOCE, snažte se soustředit svou pozornost na vnitřní energetické pole vašeho těla. Vnímejte své tělo zevnitř. To vás přivede do kontaktu s emocemi.

Chcete-li poznat svou mysl, tělo vám vždycky poskytne pravdivý obraz. Proto se snažte vnímat emoce ve svém těle. Dojde-li ke zdánlivému konfliktu mezi emocemi a myšlenkami, pravdivé budou emoce, zatímco myšlenky budou mylné. Emoce sice nevyjadřují celou pravdu o tom, čím jste, ale ukazují stav vaší mysli v daném okamžiku.

Pozorovat emoce tímto způsobem je v podstatě totéž jako pozorovat myšlenky. Jediný rozdíl je v tom, že myšlenky máte v hlavě, kdežto emoce mají silný tělesný aspekt, takže je vnímáte především v těle.
Emoce nemusíte potlačovat, ale také se jimi nemusíte nechat ovládat. Jako pozorovatelé se s emocemi už neztotožňujete. Budete-li to dělat, všechno nevědomé ve vaší mysli vyjde na světlo vědomí.

NAUČTE SE PTÁT SAMI SEBE: Co se děje v mém nitru v tomto okamžiku? Tato otázka vám ukáže správný směr. Nic neanalyzujte, jen pozorujte. Soustřeďte svou pozornost dovnitř. Vnímejte energii svých emocí.
Neuvědomujete-li si žádnou emoci, soustřeďte svou pozornost hlouběji do vnitřního energetického pole svého těla. Toto pole je vstupní bránou do sféry Bytí.

Z knihy: MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU - Eckhart Tolle

copyright © 2015 Iva Radulayová

Článek je možno šířit či kopírovat k nekomerčním účelům, a to v nezměněné podobě a s uvedením autora.