Co je to psychotronika

     Pomyslete, kolik rozumu a energie se vynakládá na to, aby se lidem ukázalo, jak jsou špatní. A představte si, že by se všechna ta energie vydala na to, aby se lidem ukázalo, co je v nich dobrého.

                                                                                                  Maxim Gorkij

   

     Slovo psychotronika (psychotronique) navrhl  roku 1955 francouzský inženýr Fernand Clerc jako označení pro tehdy ještě futuristické metody snímání a zesilování mozkových proudů, umožňující ovládat stroje pouhou myšlenkou. Název nebyl šťastně zvolený, ale tehdy se předpokládalo, že tyto jevy mají souvislost s psychikou a technikou, proto vymyslel název psychotronika. Šlo mu o odlišení nového oboru od parapsychologie- už tehdy zestárlé a kritizované.

     Zpočátku byla psychotronika definována jako obor zkoumání interakce mezi živými subjekty, subjekty a neživými objekty. S rozšiřováním poznatků se definice oboru rozšiřovala a modifikovala. Psychotronická sdružení a společnosti, jakož i odborná pracoviště, především ve vazbě na vysoké školy, se začaly zakládat stejně tak v USA jako v SSSR.

     V tehdejší ČSSR  byla u nás psychotronika podporována a existovaly i snahy o její povýšení na vědu. Profesionální přístup na pracovištích psychotroniky po jejich zrušení nahradily badatelské práce amatérů sdružených v různých spolcích.

Pracoviště: 
1967 - 1973 - Sekce psychotroniky (při ČVUT)
1973 - 1991 - Psychoenergetická laboratoř (při VŠCHT) - vedená F. Kahudou 
1973 - 1992 – Laboratoř psychotroniky (při UK), od r. 1980 Výzkumné pracoviště pro psychotroniky výzkum a juvenologii (při VŠCHT) - vedené Z. Rejdákem 
1999 - Pracoviště psychotroniky (při Starmans Electronics) - vedené S. Štarmanem 

Navazující společnosti po skončení činnosti pracovišť: 
1992 - 2004 - Společnost pro psychotroniku a juvenologii
1991 - Psychoenergetická společnost, později přejmenovaná na Českou psychoenergetickou společnost (ČePeS)
1999 - Jednota českých a slovenských badatelů v psychotronice, 
2002 - reorganizovaná na sekci Sdružení badatelů v psychotronice pod KPUFO, o.s.

Psychotronika má dva póly:    - filosoficko- psychologický                        

                                              - technicko- fyzikální.

     Psychotronické jevy jsou chápány jako psychické schopnosti člověka (vlastností tzv. rozšířeného vědomí), které jsou spojeny s podvědomou činností a schopností organismu hmoty vytvářet tzv. distanční interakce. Úmyslem je vytvořit z psychotroniky nauku o vztahu hmoty, energie, vědomí a distanční interakce.

     Na konci 90. let 20. století rozděluje jevy do tří úrovní psychotronické interakce:

1) člověk – člověk - zahrnuje informační a energetické přenosy, které jsou spojené s jevy telepatie ( popř. telepatické hypnózy) a bioterapie.

2) člověk – prostředí a informační vlastnosti prostředí - zahrnuje informační a energetické stavy a procesy, které jsou spojené s jevy aktuální telegnóze, telekineze, (popř. levitace, teleportace) a aktivace hmoty (popř. transmutace).

3) člověk – informační pole a rozprostřené vědomí - zahrnuje informační a energetické stavy a procesy, které jsou spojené s jevy prekognice a retrokognice.

        Psychotronika je definována jako interdisciplinární vědní obor zkoumající distanční interakce mezi živými organismy a jejich prostředím, a s nimi spojené energetické a informační projevy, jako disciplína, která studuje vazby mezi vědomím (včetně procesů nevědomých), energií a hmotou.  Psychotronika je tedy obor zkoumání speciálně definovaných jevů a teoretického výsledku zkoumání. Nemá žádné praktické výstupy.

     Samotné zkoumané jevy jsou hmotné, energetické a informační podstaty. Nezabývá se tedy přímo ani psychickými ani mimomateriálními oblastmi. Na toto neberou zřetel ani média ani kritici z řad oborníků z jiných oborů to nechápou, a proto psychotroniku prezentují jako nějakou léčebnou metodu ( k čemuž přispívají i různí amatérští léčitelé, kteří se sami neoprávněně nazývají psychotroniky) anebo ji spojují s ezoterikou, okultizmem či duchovními vědami, což je všechno v rozporu s působností psychotroniky.

     Vzhledem k zaměření na energoinformační procesy a především na energoinformační systém člověka je logické, že psychotronika kromě jiných objektů a jevů zkoumá i děje, jimiž se prakticky zabývá energoinformační medicína, a to hlavně ve své lékařské formě, ale i k tomu odpovídající praktiky tradičních a lidových forem medicíny v různých kulturách v minulosti a současnosti na celé planetě.

     Psychotronika tedy nezkoumá celou škálu oficiálních ani tradičních či lidových metodik, ale pouze ty, které se kryjí s náplní energoinformační medicíny, avšak výlučně z teoretického hlediska. Nezkoumá tedy např. psychoterapeutické postupy, včetně hypnózy, což bývá také médii z neinformovanosti připisováno.

Zpracováno dle:  MUDr. Teodor Rosický, CSc. - Choroby z nenávisti


copyright © 2009 Iva Radulayová

Článek je možno šířit či kopírovat k nekomerčním účelům, a to v nezměněné podobě a s uvedením autora.