Nový systém čaker

     Existuje 7 hlavních čaker mající vztah k naší osobnosti. Nacházejí se přímo před páteří a jsou rozmístěny od kostrče až po temeno hlavy. Jejich umístění má vztah k hlavním žlázám endokrinní soustavy. Tyto žlázy vylučují širokou žlázu hormonů a ovlivňují velké množství fyzických a emocionálních reakcí.

     Čakry jsou místem zprostředkování subtilních energií biopole, naše celková pohoda přímo souvisí s volným tokem jak fyzikální, tak subtilní energie. Pochopíme-li, jakým způsobem čakry pracují, můžeme si sami uvědomit překážky v toku energie. Získáme tak sílu proniknout za příznaky nemocí až k jejich příčině.

     Činnost tří spodních čaker je zaměřena především na nás samotné. Kladou důraz na základní fyzické a emocionální potřeby našeho organizmu a potřeby spojené se zajištěním bezpečnosti- zajišťují naše přežití. V čtvrté- srdeční čakře začínáme otevírat a soucítit s okolním světem. Na úrovni páté čakry začínáme propagovat sebe samy. Pomocí šesté čakry si uvědomujeme, kam jsme se dostali a jakou cestou se máme vydat, abychom sladili své schopnosti s vyššími cíli. Korunní čakra umožňuje celkový pohled na naše Já a jeho vztahy s ostatními.

     Tím, že jsme si vybrali zrození v podobě muže či ženy, tím jsme si rovněž vybrali i odlišné energetické projevy čaker. Muž ztělesňuje především projev mužského nebo také jangového principu, který je energeticky zaměřen ven, je aktivní, výbušný. Žena obecně ztělesňuje ženský- jinový princip, který je energeticky zaměřen dovnitř, je pasivní a implozivní. Obě pohlaví vyjadřují i princip dětský, který je energeticky neutrální, ale pramení z něj veškerá tvořivost.

     Polarita čaker se mění. U muže vyjadřuje 1.,3.,5. a 7.čakra princip jang a jejich aktivita je zaměřena ven. Muži se tedy obecně projevují navenek jangovou potřebou bezpečí spojenou s kořenovou čakrou, touhou vyjádřit sílu a záměr zprostředkované čakrou solárního plexu, komunikací krční čakry a intelektem mysli. Čakry 2.,4. a 6. u mužů vyjadřují princip jin a jejich aktivita směřuje dovnitř. Tedy i  vyzařovaná energie těchto čaker se přirozeně obrací směrem dovnitř.

     U žen se 1.,3.,5. a 7.čakra projevují jinovým způsobem. Jinová polarita čakry kořenové, solární, krční a korunní znamená, že záležitosti související s bezpečím, silou, komunikací a intelektem jsou přirozeně zaměřeny introvertněji. Čakry 2., 4., a 6. jsou zaměřeny způsobem jangovým, což ženám umožňuje navenek vyjádřit vnitřní pocity, empatii a intuitivní vhled.

     Všudypřítomná dětská energie existuje v každém z nás jako jakýsi tvůrčí kanál vedoucí smíšené, vzájemně se doplňující protiklady jin a jang. Ve svém důsledku nám expanze vědomí tímto způsobem umožňuje, abychom dosáhli rovnováhy a harmonie. Nejde o pouhý pokus homogenizovat projevy pohlaví, nýbrž o nabídku mnohem bohatší symfonie zkušenosti a spirituální posily.

Od nerovnováhy směrem k rovnováze

     Nerovnováha v čakrách může nabývat mnoha různých podob, i když se nakonec všechny točí kolem toho, zda se projevujeme autenticky a zda jsme pravdiví sami k sobě. Pokud tomu tak je, pak plujeme v proudu řeky života a jsme sladěni s Vesmírem, ať už se okolo nás děje cokoli. Stojíme vzpřímeně, nenakláníme se ani dopředu (taženi touhou dokázat, jací jsme pašáci), ani dozadu (plni strachu projevit se a sdílet své jedinečné dary se světem).

     První tři čakry - kořenová, křížová a solar plexus - se vztahují především k nám jako k jedincům. Kořenová čakra se vztahuje k „postavení se na vlastní nohy", křížová k dosahování slasti a solar plexus souvisí s manifestací síly, záměru a tvořivosti.  

Kořenová čakra

     Její vědomí je instinktivní a jejím cílem je přežít. Odpovídá pouze sama za sebe a za zabezpečení hmotné potřeby jídla a přístřeší. Na úrovni Já je kořenem, který nás spojuje se Zemí. Jsme podobni stromům. Jsou-li naše kořeny na povrchu, životní bouře nás srazí k zemi; pokud jsou ale silné a sahají hluboko, nebude nám chybět opora a výživa. Abychom se na této úrovni cítili vyváženě, musíme fyzicky být na místě, kde potřebujeme být.

     Chceme-li si být jisti, že jsme naplnili potřeby kořenové čak­ry, musíme k sobě být maximálně upřímní. Rozhodneme-li se být na místě, o němž víme, že je to pravé, téměř jistě se budeme muset do té či oné míry postavit svým vnitřním obavám. Strach je zdravá emoce, pokud nás varuje před nebezpečím. Pokud jej ale chronicky vyvolává každý náznak změny či nejistoty, stává se strach způsobem života a v této podobě zdravý rozhodně není. Musíme pochopit, z čeho strach pramení a v přiměřené míře jej respektovat. Je nezbytné si uvědomit, že na určitém stupni duchovního vývoje nás vnitřní cesta zavede do neznáma. V takovém případě, a vlastně kdykoli se budeme cítit nejistí, je nejlepší naslouchat hlasu srdce.

     Není-li uspokojena naše potřeba bezpečí, je nepravděpodobné, že bychom se v životě dokázali pořádně soustředit na něco jiného. Pro harmonizaci energie kořenové čakry je nezbytné chápat, co nám dává pocit bezpečí. To platí zvláště v případě, trpíme-li pocitem stálého nedostatku, přestože máme dostatek zdrojů k uspokojení svých potřeb. Rozvíjení kořenů na místech, kde potřebujeme být, způsobem, jakým potřebujeme být, postupné poznávání a oceňování vzájemné propojenosti všeho živého představuje další důležité kroky ke svobodě od navyklých obav vyvolaných disbalancí kořenové čakry. Jestliže to nedokážeme, naše vědomí se většinou bude pohybovat na úrovni kořenové čakry. Na emocio­nální úrovni v nás převládne pocit izolovanosti a v centru naší pozornosti bude stát materiální zisk.

Křížová čakra

Primárně se zaměřuje na dosahování slasti a je základnou fyzického vztahu ke světu. Ovlivňuje ji též, co jsme, nebo nejsme ochotni udělat, abychom dosáhli slasti. Dokážeme-li ocenit prožitek v dané chvíli a necháme-li se prostoupit potěšením, jež vyvolává, namísto toho, abychom se jej pokoušeli zadržet, budeme schopni čelit nebezpečí, že se honba za takovým prožitkem stane potěšením sama o sobě.

     Pokud není nerovnováha na této úrovni redukována, může vést k potřebě větších a větších dávek čehokoli, na čem jsme závislí. Snažíme se tak překonat pocity prázdnoty a nespokojenosti. Tato spirála může vést k obrovskému strachu ze ztráty požitků. V mezilidských vztazích může způsobit obsedantní chování, žárlivost a potřebnost, již není možno uspokojit. Jestliže nejsme v této rovině energeticky vyváženi, máme zpravidla sklon k neustálému srovnávání s ostatními, což vede k utrpení zaviněnému dalšími pocity nedostatečnosti.

     Prvním krokem k harmonizaci křížové čakry je vidět život jako radostný a plný, a ne jako prázdný a skoupý. Netrapme se tím, co nemáme; radujme se z toho, co máme. Taková spokojenost nemá nic společného se samolibostí. Ochota vidět životní hojnost ve skutečné podobě k nám na základě vesmírného principu rezonance přitahuje hojnost v ještě větší míře. Aby čakra mohla dosáhnout rovnováhy, musí být v rovnováze i čakra, která leží pod ní. Stabilita vyšších pater závisí na stabilitě pater nižších. Má-li tedy být harmonie křížové čakry dokonalá, musíme vyřešit i všechny otázky související k čakrou kořenovou.

Solar plexus

     Je to centrum tělesné síly a zprostředkovává energie související s vůlí, záměrem a tvořivostí. Energie této čakry v podstatě pomáhá sdělit okolnímu světu, jací jsme. Nedostatečné využívání této čakry může vést k neschopnosti projevit se, když je to vhodné, nebo k pocitu viny, pokud tak učiníme. Naproti tomu nadměrné užívání vede k pokusům prosazovat svou vůli, místo abychom vyzařovali přirozenou sílu. Chceme-li se vyváženě projevovat takoví, jací opravdu jsme, potřebujeme definovat i svá omezení. Soudnost je pro postupné budování sebevlády nezbytná.

Získávání síly

     Na elementární úrovni tři spodní čakry souvisejí s bezpečím, sexem a mocí. Energie vždy předchází událostem - jiná cesta neexistuje. Zaměření na náš záměr a úroveň uvědomování si cíle mohou vést buď ke vzniku egoistické moci, nebo k silám moci vyšší vyjádřeným službou ostatním lidem. Taková síla nám dovolí řešit konflikty cestou soucitu, řevnivost změnit ve spolupráci a svěrací kazajku kontroly nahradit svobodou spolutvoření.

     Energie a vědomí našich nižších čaker jsou připraveny převzít odpovědnost za naše vědomé volby a jejich důsledky. Během probouzení srdce i vyšších čaker se stále více otevíráme vědomí našeho vyššího já a splýváme s ním v jedno.

     Naše ochota k takovému splynutí bývá nazývána kapitulací. A skutečně kapitulací je, neboť se přestáváme spoléhat na své vědomé Já a dovolujeme, aby nás dále vedl Bůh. Není to však obětování toho, kým si myslíme, že jsme - je to rozpomenutí se na to, kým ve skutečnosti jsme.

Srdeční čakra

     Leží ve výši srdce. Právě zde, v ústřední čakře našeho osobního energetického pole, na půl cesty mezi Nebem a Zemí, začíná proces integrace duchovního vědomí a fyzické zkušenosti. Zatímco úkolem vědomé mysli je vyjadřovat individualitu skrze zjevnou oddělenost, úkolem srdce je vést k hlubokému pokání. Právě proto, uzavřeme-li své srdce, skončíme ve vězení, jež jsme sami zbudovali.

     Že máme srdce probuzené a vyvážené, poznáme podle schopnosti svobodně a radostně dávat i přijímat. Srdce často může být probuzené, a přesto není jeho energie vyvážená. V takovém případě možná zjistíme, že sice rádi dáváme druhým, ale je pro nás obtížné něco přijmout na oplátku. Uvědomíme-li si však, že tím ochuzujeme druhé o radost z dávání, můžeme slušně poděkovat, přijmout jejich dary lásky, a obnovit tak svou vnitřní rovnováhu.

     Život v srdci také vyžaduje, abychom člověka milovali, jaký je a nikoli takového, jakého bychom ho chtěli mít nebo jakého si myslíme, že z něho dokážeme udělat, ať už se mu to líbí, nebo ne. Budeme-li láskyplně podporovat jeho záměr a úsilí být tím, kým si přeje být, musíme rovněž pochopit, že je to jeho cesta, a nikoli naše - musí po ní jít on, ne my.

     Pravda lásky naším spojením s lidmi a událostmi skrze probuzenou a harmonickou srdeční čakru neochvějně slouží nejvyššímu cíli nás samých i nejvyššímu cíli těchto lidí a událostí.

Krční čakra

     Její energii lze probudit nalezením pravdivého hlasu a vyjádřením vlastní kreativity jakýmkoli způsobem, respektujícím naši jedinečnost. Vyjádření takové duchovně založené tvořivosti se neomezuje na mluvenou řeč, nýbrž využívá všech osobních výrazových prostředků. Abychom se s ní dokázali propojit, musíme se v jejím proudu ztratit, což se nám podaří jen tehdy, budeme-li plně žít přítomným okamžikem. Funguje jako komunikátor pro vaše vědomí a koordinuje energie těla s energiemi regulatorního vědomí hlavy.

     Čakra nemusí být v rovnováze, není-li v ní energie nižších čaker. V takovém případě budeme svou „pravdu" vyjadřovat nevhodně- hněvem, frustrací a mnoha dalšími způsoby, jež budou reflektovat nerovnováhu v nižších patrech. Pokud však naše řeč pramení z probuzeného a harmonického srdce, bude náš hlas vždy pravdivý a vše, co řekneme a uděláme, bude láskyplná pravda, jež dokáže oslovit druhé.

Čakra třetího oka

     Třetí oko nám dává schopnost pohledu dovnitř a souvisí s intuicí. A opět platí, že se jakákoli energetická nerovnováha nižších čaker znovu objeví, probudíme-li třetí oko. Naše vědomá mysl pochopí nově vznikající vhledy jako pouhou imaginaci a pochybami se nás pokusí zatáhnout zpět k materialistickému pohledu na svět, kde pouze fyzické je „skutečné". Intuice vycházející ze srdce je ale moudřejší a ve chvíli, kdy jí začneme aktivně naslouchat a necháme se jí vést, převezme kormidlo a bude nás stále bezpečněji řídit vpřed.

     Pokud naproti tomu během probouzení třetího oka rady intuice ignorujeme, odsuzujeme se ke zkušenostem, jež budou následkem našeho opomenutí a jejichž tvrdost bude přímo úměrná stupni probuzení. Přistoupíme-li k intuici aktivněji a nebudeme pouze reagovat, otevře se před námi kouzelný svět synchronicity. Začneme si reálně uvědomovat skutečnost, že se nic neděje náhodou a že vše má vlastní cíl. Pohled třetího oka je tu proto, aby nám skrze zázrak lidského života umožnil vyjádřit, kým opravdu jsme. Nemá nám usnadňovat uhýbání a útěk před překážkami a výzvami.

Korunní čakra

     Po probuzení korunní čakry dokážeme vnímat Vesmír jako vzájemně propojený vědomý celek a nás samy pak jako mikrokosmos.

     Vyváženým otevřením korunní čakry jsme překročili práh mezi osamoceným bytím a bytím, jež je schopno vnímat, že vše ve Vesmíru představuje jednotu. Překročíme-li tento práh, začneme nezprostředkovaně zakoušet projev Jednoho skrze různorodost mnohosti. Začínáme si uvědomovat, že ve skutečnosti jsme jen kapkami ve vesmírném oceánu.

Vedlejší čakra týlu

     Staré učení mluví o třetím oku a korunní čakře jako o něčem, co nám přináší oddělený vnitřní a vnější pohled na svět. Méně se už ví, že zasvěcenci vysokého stupně dokázali tyto pohledy sloučit a uvědomit si, že vnější i vnitřní vnímání představuje zrcadlový odraz sebe navzájem. Schopnosti spojení s takovými transcendentálními skutečnostmi zasvěcenci dosáhli pomocí další čakry, která leží na přechodu krční páteře a lebky a říká se jí vedlejší čakra týlu.

     Při expanzi individuálního a kolektivního vědomí získává tato čakra rozhodující význam pro práci s energií. Podaří-li se nám totiž získat přístup k energii vedlejší čakry týlu a harmonizovat ji s energií čakry srdce a solárního plexu, dokážeme zvýšit své vibrace, což vede k uvědomění si osmé čakry univerzálního srdce a k její aktivaci.

     Jedinci, obzvláště s duševními schopnostmi, obvykle díky hromadění informaci, které vytváří v této oblasti problémy, pociťují bolesti hlavy. Neaktivnost této čakry odráží stav coby spící, omezené bytosti. Ve stávající realitě mohou lidé s rozšířenými duševními schopnostmi používat spojení pro mentální kontrolu ostatních. Je důležité obklopit toto centrum silnou spirituální ochranou. V novém systému plného vědomí se toto konkrétní centrum, regulující duševní energie a zabraňující, abyste byli kontrolováni, stává velmi důležitým.

Transpersonální čakry

     Nad soustavou sedmi osobnostních čaker stojí pět čaker transper-sonálních. Ve stále vyšších rovinách vibrací holografického vnímání tyto čakry vytvářejí dvanáctistupňové energetické pole, jež vrcholí v třináctém stupni plného vědomí jednoty.

Osmá čakra

     Osmá čakra - univerzální srdce je umístěná mezi srdcem a krční čakrou.  Vstupem do univerzálního srdce překonáváme omezení osobního vědomí a uvědomujeme si, že jsme skutečně multidimenzionálními bytostmi. Začínáme též rozumět poslání své duše.

     Na úrovni energie lze osmou čakru vnímat jako čakru, jež spojuje trojici energií mysli, srdce a vůle, vyjádřených skrze čakru týlu, srdeční čakru a čakru solárního plexu. Trojjediná přirozenost univerzálního srdce v podstatě tvoří energetický portál, který uvádí naše vědomí do rovnovážného stavu a pozvedá je na transpersonální rovinu.

     Základní úlohou mysli ve struktuře vědomého já je vyvolávat dojem, že každý jsme oddělený jedinec, a posilovat iluzi polarity fyzického světa. Naproti tomu srdce má zabezpečovat, abychom úplně nezapomněli, že ve skutečnosti jsme všichni spojeni a v konečném důsledku tvoříme Jednotu.

     Osmá čakra završuje oktávu vnímání, které představuje vědomí založené na osobním já. Každá ze sedmi osobních čaker zahrnuje energii mužskou, ženskou a dětskou. Ať už jsme se narodili jako muži nebo ženy, podstata našich pocitů je ženská či pasivní, podstata myšlenek mužská či aktivní a naše vůle se projevuje pomocí tvořivé energie kosmického „dítěte". Jsou-li tyto principy v rovnováze, můžeme vstoupit do energetického pole osmé čakry.

     Jestliže však mužská či ženská energie začne převažovat, bude jejich tvůrčí vyjádření skrze vůli disharmonické. V průběhu uplynulých dvou tisíciletí charakterizovala naši kolektivní psýché postupná dominance mysli. Napravení této nerovnováhy je podmínkou, bez jejíhož splnění nedokážeme otevřít bránu osmé čakry univerzálního srdce.

      Když vstoupíme do vědomí osmé čakry, uvidíme archetypální vzorce, do nichž jsme zapleteni. Beze strachu a odsuzování si můžeme uvědomit jejich podstatu (včetně momentů, které je v našem životě spustily, a možných příčin v jiném životě).

Devátá čakra

     Devátá čakra leží zhruba na šířku dlaně pod chodidly. Energie takzvané zemní hvězdy poskytuje mnohem intenzivnější spojení se Zemí než energie čakry kořenové. Pomocí spojení se živoucí Zemí skrze čakru zemní hvězdy jsme schopni stále intenzivněji komunikovat s jejími dévickými a elementálními říšemi.

Desátá čakra

     Energii desáté čakry lze energeticky lokalizovat zhruba na šířku dlaně nad hlavou. Spojuje nás se živným prostředím skupinové duše, která tvoří vědomí celé sluneční soustavy.

     Skrze prožitek této čakry si lidé začínají uzdravovat traumata své duchovní cesty a rozpomínají se na identitu své duše na zemi, v podsvětí i v oblacích.

Jedenáctá čakra

     Jedenáctá čakra leží zhruba osmadvacet centimetrů nad temenem hlavy a spojuje nás v galaktické rovině vědomí.

     Pokud rozšiřujeme své vnímání, abychom je sladili s vědomím těchto transpersonálních čaker, získáme přístup k moudrosti a radám multidimenzionálních oblastí Vesmíru společně se svým vlastním vyšším vědomím a intuitivní moudrostí.

     V době současné globální krize nám může tato vyšší moudrost poskytnout klíč k budoucímu světu, kde budeme žít ve vědomé harmonii s Vesmírem a budeme připraveni, abychom převzali otěže svých individuálních i kolektivních osudů.

Dvanáctá čakra

     Dvanáctá čakra leží asi devadesát centimetrů nad hlavou. Spojuje nás s vědomím jednoty celého Vesmíru a přináší úplné rozpomenutí se na to, kdo opravdu jsme.

     Dvanáct se společně stává transformující třináctkou a uskutečňuje se jednota Jediného, které překonává samo sebe a dává vzniknout vší relativitě vědomí.

Zpracováno dle: Osmá čakra- Jude Currivanová

 

copyright © 2010 Iva Radulayová

Článek je možno šířit či kopírovat k nekomerčním účelům, a to v nezměněné podobě a s uvedením autora.