Všemocné podvědomí

    Pravá vnitřní radost vzniká sama od sebe. Není závislá na vnějších okolnostech ani vnějším úspěchu.
                                                   Chinmoy Sri

    Netoužím po pomíjivém pozemském království. Usiluji o království nebeské, jímž je duchovní osvobození. K tomuto cíli není pro mě nutno, abych hledal útočiště v jeskyni. Nosím svou jeskyni s sebou. 

                                                                            Gándhí Móhandás Karamčand

 

    Věříte na náhodu? Žádná není! Díky svému omezenému vědomí často přehlédneme i jednoduché zákonitosti, kterými se řídí náš osud. Souvislosti ve větším měřítku už nepostřehneme vůbec. A tak se někdy řítíme do událostí, které pro nás mají velký význam právě teď, v tomto bodě cesty osudem a říkáme tomu náhoda.

     Po celá tisíciletí jsme byli zvyklí věnovat vědomou pozornost především viditelným věcem smyslově přístupného vnějšího světa. Dobrodružství smyslově uchopitelného reálného světa pro nás byla zajímavější než ponoření do vlastního nitra. To však znamená, že jsme svůj pocit bytí, vědomí sebe sama, svěřili plně nikdy neustávajícímu toku myšlenek, který nás provází od probuzení až do chvíle, kdy znovu uléháme.

     Chápete, že téměř všechno, čemu říkáme problémy, pramení z naší neschopnosti prohlédnout svou duchovní sílu? Zatlačili jsme ji do podvědomí. Kdo vědomě zažil zářivě šťastný pocit, když náhle úspěšně vyřešil nějakou pracovní úlohu, ať neděkuje náhodě nebo náhlé pozornosti svého šéfa. Příčinou je vaše vlastní, osobní vzepětí. Ztotožnili jste se se svou úlohou tak dokonale, že vám duševní síly zmobilizované z podvědomí umožnily pronikavý, neodvratný úspěch.

     Ze zcela přirozeného zdroje jste načerpali sílu intuice a využili jí na pozitivní rovině života. Když se vám náhodný úspěch přitom zdál být tak nečekaný a snadný, pak jen proto, že jste k předcházejícímu řešení přistupovali tvrdým, metodickým nasazením síly vůle. „Energie, kterou vynakládáte, abyste dosáhli nějakého cíle, je překážkou na cestě k cíli!"

     Intuice vysoko přečnívá rozum řízený vůlí. Žádná plánovaná práce intelektuála s veškerými finesami jeho mnohostranně školeného rozumu nemůže nahradit jedinečnou sílu bleskově rychlého intuitivního poznání. Intuice je víc než vědění! Intelekt ji nedokáže ani pochopit, ani vyvolat.

     Kdo nemá důvěru v duchovní jádro svého bytí, kdo chce celý život zvládnout jen silami rozumu, ten zůstane navždy tím, čím je: hrubou materiální bytostí v oceánu nevědění a snad člověkem, který si bude neustále stěžovat na těžkosti a protivenství života. Jenže to právě chcete nyní změnit.

     Zoufáme-li si někdy v životě opravdu, bývá na vině fakt, že se necháme svádět vědomím na scestí. Rozum rád věří na náhodu. Je to nemoc naší doby, protože moderní člověk si myslí, že neexistuje nic, co by nešlo rozumově vysvětlit. Vědomí je pro něho jen úzký výřez z reálného světa, který lze pochopit pěli smysly. Témata jako „život po životě" či „reinkarnace" bázlivě obchází. Šestý smysl - onen cit pro velejemný, duchovní svět, jenž je pro nás často důležitější, než jsme sami ochotni připustil - zatlačil hluboko mimo oblast vědomého. A přitom právě zde je počátek našeho bytí, náš skutečný domov.

     Když vnější svět odpovídá vašim osobním přáním, jste spokojeni. Když však okolní svět vašim představám neodpovídá, dostanete špatnou náladu - ano, sami si rozvíjíte podle vnějších podmínek mocný potenciál špatné nálady, která vás brzdí a díky níž vidíte všechno černě. Podle okolností se pak můžete stát obětí i mocného agresivního nutkání, jež vás strhne k nekontrolovanému jednání. Ale stejná nálada se může stát také příčinou chorob a fyzických poruch.

     My používáme mozek jako databanku. Pro každou událost musíme najít vysvětlení, pro každý problém řešení. My všichni, bez ohledu na povolání a vzdělání, se jednomyslně spoléháme na rozum jako na jediné místo, kde lze manipulovat s informacemi a odkud mohou vzejít impulzy k našemu jednání.

Duch jako zdroj tvořivých sil. Až objevíte nejniternější zdroj duševních sil a probudíte jej opět k životu, bude se váš život vyvíjet již pouze pozitivně - bez ohledu na to, zda máte duševní či tělesné problémy anebo těžkosti v zaměstnání.

     Když nám neurologové říkají, že využíváme pouze pěti procent kapacity našeho mozku, máme tendenci nechat se snadno svést k domněnce, že jakéhokoli zlepšení života dosáhneme pouze dalším poznáním. Rozsáhlejší penzum vědění a lepší metody procvičování rozumu by však asi aktivovaly nanejvýš jen několik procent kapacity mozku.

     Každý člověk je schopen daleko překročit meze vytyčené mu rozumem, jen když se konečně přestane nechávat jimi spoutávat.

     Láska musí být především v nás samých, chceme-li být pány svého osudu. Vědomí je pevná realita daná Bohem. Můžeme je ovlivnit, aniž si vždy uvědomujeme okolnosti, díky nimž ke změnám dochází.

     „Jste to, co si myslíte. Myslete si, že vaší jedinou tužbou je být zdravý a radovat se ze života. Chcete žít v harmonii a vnitřním míru s okolím. Vaše podvědomí pak tuto myšlenku přemění na příkaz, úkol, přání na realitu. Cokoli ze svého okolí vnímáte jako formu, funkci nebo prožitek, je výsledkem vašich myšlenek. Myšlenky jsou živoucí bytosti, které prahnou po realizaci, materializaci."

     Když se vám v běžném životě něco nelíbí, změňte své myšlení! Tak jednoduchá je cesta ke štěstí.  Teď jste vy sami na řadě, abyste přímo na sobě tuto zákonitost mysli uvedli ve skutek. Jakmile jste jednou myšlenku vyprodukovali a formulovali, má tendenci uskutečnit se absolutně a neměnné.

Pokuste se o to hned! Najděte si klidné místo a tam se pohodlně usaďte. Zavřete oči a soustřeďte se na tyto věty: „Dávám volnost svým myšlenkám. Poletují všude okolo jako malé bílé obláčky. Jsem zcela klidný a prost jakýchkoli myšlenek. V mém srdci a v mé mysli se rozprostřel naprostý klid. Právě teď a právě zde se cítím být v harmonii se sebou samým i se svým okolím. Harmonie prostupuje celým mým bytím."

     Zkuste tuto harmonii v sobě skutečně procítit a odevzdat se jí. Opravdovost a hloubka takového pocitu je rozhodující proto, abyste byli úspěšní.  Zažijete úžasný pocit vnitřní svobody a otevřete se dobru, které ve vás dříme a jen čeká na probuzení. Od této chvíle budete intenzivně pracovat na uskutečnění svých oprávněných tužeb. Velikost úspěchu závisí pouze na intenzitě, s jakou toužíte cíle dosáhnout.

     Pokud si ještě myslíte, že správně pochopit zdánlivou realitu, okolní svět a zvolit k němu správný přístup je úkolem vaší mysli, pomíjíte skutečnost, že prožitek těmito myšlenkami teprve tvoříte. Na tom, jak myslíme, závisí, jak bude naše vědomí prožívat okolní svět.

    Jestliže platí, že „jsi to, nač myslíš", pak je tím zdůrazněna závislost myslícího individua na tom, čím se zabývá v myšlenkách. Když někdo myslí stále na harmonii a úspěch, přivolá je. Když se těšíte na každý nový den, budete prožívat samé příjemné a hezké věci. Problémy zmizí už jen díky tomu, že se sami pozitivně naladíte a uvedete do vnitřní rovnováhy. Vnější svět a takzvaný osud jsou pouze odrazem naší mysli - a my jsme se rozhodli myslet pouze pozitivně. Naše tělo a duše nám za to poděkují zdravím, mírem a harmonií.

     Logické myšlení je důležitým a nepopiratelným předpokladem orientace v našem reálném světě, postihlo však někdy základy našeho pudového a citového života? Nehovoříme nadarmo o podvědomí. Když se mu věnujeme v pozitivním smyslu, začneme pak najednou cítit, že se přibližujeme k nejvnitřnějšímu jádru své osobnosti. Nekonečná moudrost našeho vyššího já se projevuje právě tím, že naše myšlenky jsou jednoduše přirozeným způsobem směrovány pozitivně. Přišli jsme totiž na Zemi jako dokonalé bytosti, které nepotřebují nic jiného než se nechat vést svými vnitřními silami, aby se znovu staly sebou samými.

     Prvním krokem je naučit se naslouchal svému vnitřnímu hlasu. Náš vnitřní hlas bývá většinou překryt myšlenkovými představami. Rád tu používám příměru arterioskleróza duše. Kdo jí je postižen, poslouchá klidně a s porozuměním o možnostech šťastnějšího, zdravějšího života. Ale k srdci si to nevezme. Rozhodující hnací síla v jeho malém já závislém na vnějším světě nedovolí, aby jím prostoupila láska k sobě samému, k vlastnímu tělu a jeho blahu. Zbude jen nutkavé jednání a to můžeme s klidným svědomím zařadit mezi neurózy.

     Osvobodit se od zdánlivě nevyhnutelných nutností, zachovat si odstup od pout fanatismu a udržovat v každém okamžiku života vnitřní harmonii, to vše pozitivní myšlení umožňuje. Musíte od tohoto okamžiku prožívat svůj vlastní život, chtít realizovat své vlastní tužby. Tím nedávám prostor bezuzdnému egoismu, nanejvýš „zdravému egoismu", o němž psal Josef Kirchner a jehož cílem je, abyste se nestali obětí egoismu jiných.

     Od narození v sobě každý nese sílu umožňující osvobození sebe sama a seberealizaci. Pro hlubokou moudrost hinduistů a buddhistů je příznačné, že pomáhají jen těm lidem, kteří o pomoc požádají ze své vnitřní potřeby. Kdo změní své životní postoje a pozitivně se naladí, stane se pánem svého osudu. Vezme do vlastních rukou svůj vývoj k vyšším metám. Teprve když pozná, že k nalezení správné cesty mu může napomoci vyšší vědění ostatních, je možno mu pomoci. Když k takovému pochopení světa ještě nedospěl, je každá pomoc marná.

     Takový názor neodpovídá plně křesťanskému obrazu milosrdného Samaritána, který pomůže každému a kdykoliv. Jak často křesťan - a zejména misionář - zažije, že je jeho pomoc zcela nežádoucí! Podle Bible ani Ježíš nepomáhal tomu, kdo o pomoc žádal jen z egoismu, bez vnitřní pokory. Avšak každému, kdo se odevzdal vyšší moci a svůj osud s důvěrou svěřil do rukou Božích, pomohl ihned, řka: „Jdi v míru, víra tvá tě uzdravila." Takový člověk totiž pochopil nejhlubší zákonitosti našeho světa.

     Nejnižší stupeň lidské existence nemá svůj protipól v materiálním bohatství. Chudoba není dána od Boha, ale je založena na chybné představě o životě. Naplnění, jaké může pozemský život poskytnout, tu je pro každého. Jinak však nelze ztotožnit štěstí s tím, že se někomu v hojnosti dostane pozemských statků. Když je narušena harmonie člověka s jeho duševním potenciálem, bohatství mu nepomůže. Když si někdo může po materiální stránce všechno dovolit, neznamená to, že si má všechno dovolit. Chybí-li velikost ducha, nepoučil-li se, pak i vynikající rozumové vlastnosti se zvrhávají ve svůj protiklad.

     Co se vlastně děje v našem vědomí? Zpracovává nesmírné množství smyslových vjemů, které člení na příjemné a nepříjemné. Náš rozum dává vždy přednost vjemům a představám, které zajišťují a zlepšují jeho chápání vnějšího světa. Obraty jako „To mi nejde na rozum" nebo „To nechápu" ukazují, nakolik správně si lidová moudrost uvědomuje hranice našeho vědomí. Naučte se znovu respektovat tuto přirozenou autoritu všech svých myšlenek. Dívejte se na vše, co konáte, z pozitivního hlediska vnitřní harmonie. Pokud byste měli udělat něco, co je vám osobně nebo i jiným nepříjemné, pak to jednoduše nedělejte. Když jste nuceni vykonávat nějakou činnost, která je zcela v rozporu s vaší povahou a vašimi pocity, nedělejte ji. Je mnohem snazší změnit činnosti, jejichž prostřednictvím jste v kontaktu s vnějším světem, i když musíte úplně a od základu změnit celý život, než být po celý život churavý, neúspěšný a disharmonický.

    Prožíváte vždy to, co máte v mysli. Kamkoli přijdete, narážíte stále jen na své myšlenky. Právě svými představami kriticky utváříte vnější skutečnost. Přijímejte věci tak, jak jsou. Když se změní šéf nebo vláda, vyvolá ve vás narušení navyklého řádu asi nejdřív nelibost. Proč? Vždyť vy se neměníte, jste to pořád vy. Vaše touha vést co nejlepší život pramení z nekonečné síly vaší vyšší inteligence. Vyzařujte s klidem v duši svou životní vůli i na své okolí. To je váš největší a nejdůležitější potenciál, zdroj vaší moci, jímž vy sami můžete působit na všechny ostatní lidi, a ledy i na své nadřízené a volené zástupce svých zájmů, aby brali zřetel na vás, na váš život a osobnost. Jen vaše vědomí rozhoduje o tom, jak vnímáte ostatní lidi. Pozitivní cesta spočívá v tom, že do popředí postavíte své lidství.

     Vnitřní klid si zachovejte v každé životní situaci. Poskytne vám převahu, se kterou jasně pochopíte, proč to nebo ono vám muselo zkřížit cestu. Rychle vám nahradí všechno, co snad v této souvislosti musíte odepsat jako ztrátu.

     Pozitivní chápání každé skutečnosti aktivuje vaše pravé, pozitivní životní síly. Máte převahu a jste si jistí, protože k vnějšímu světu přistupujete s vnitřní rovnováhou. Veškeré síly, které potřebujete ke každodennímu životu, čerpejte z harmonického jádra své bytosti. Ať se děje cokoli, zachovejte klid. Vaše sebevědomí zůstává za všech okolností zdrojem vaší síly a vaší oporou. Jedině pozitivní nazírání světa, jímž se vaše představy osvobodí od myšlenek, které člověka oslabují.

Zpracováno dle: E.F. Freitag - Všemocné podvědomí


copyright © 2011 Iva Radulayová

Článek je možno šířit či kopírovat k nekomerčním účelům, a to v nezměněné podobě a s uvedením autora.